{:nl}

Ervaringen

“Door de informatie die Ingrid ons gaf werd het voor mijn man en mij een stuk duidelijker wat er gebeurt in bepaalde situaties met de kinderen. We kregen praktische tips waarmee we aan de slag konden en die hielpen vrijwel direct. Ook was het erg fijn dat er een klik was tussen de kinderen en Ingrid, ze voelden zich op hun gemak en dat maakte het voor ons als ouders ook weer makkelijker tijdens de coachingsgesprekken.”

Laura

Door Ingrid ben ik mij erg bewust geraakt van mijn eigen professionele handelen met de jeugd. Zij toonde in eerste instantie een luisterend oor, waardoor ik mijn situaties goed kon bespreken. Zij stelde vragen waardoor ik zelf ging nadenken over eventuele oplossingen en ik in mijn eigen deskundigheid werd gezet. Zij liet mij niet alleen inzien wat niet goed gaat in de opvoedsituaties, maar ook wat juist wel goed gaat en wat mijn mogelijkheden zijn. Dit doet Ingrid met een hele open en prettige houding.

Dominique

Ingrid Bax heeft 2 jaar als welzijnscoach gewerkt bij ons in gezondheidscentrum Schalkwijk.
Ingrid kan goed mensen coachen meer regie te krijgen en zelf initiatieven te nemen. De samenwerking met Ingrid is altijd heel plezierig geweest: Ingrid is rustig, kan goed luisteren en mensen motiveren zelf stappen te zetten.
Ingrid is verder gegaan met zichzelf te ontwikkelen en is zij nu opvoed coach. Hierbij kan zij al haar kwaliteiten goed inzetten.

Arianne Baak-huisarts

Met Ingrid Bax speelden Erline de Boer, Christy ter Braak en Klaartje Vreeken het opvoed-kwaliteiten spel. Een hele verfrissende manier om te onderzoeken welke kwaliteiten wij als opvoeders hebben. Een hele positieve benadering, waarbij we met elkaar in gesprek gingen over onze manier van opvoeden.

Ingrid Bax van Spelend Wijs faciliteerde het spel. Met haar rustige en geïnteresseerde houding kwam er een waardevolle dialoog over opvoeding tot stand. Bij opvoedkwesties -al dan niet bij conflict situaties – is zij de professional waar je 100% tot een oplossing komt.

{:}{:en}

Experiences

“Because of the information that Ingrid gave us, it became much clearer to my husband and me what happens in certain situations with our children. We got practical tips with which we could get started and that helped us almost immediately. It was also very nice that there was a connection between the children and Ingrid, they felt at ease and that made it easier for us as parents during the coaching sessions. “
-Laura

 


“Because of Ingrid, I became very aware of my own professional behaviour with the youth. She initially showed a listening ear, allowing me to discuss my situations well. She asked questions that made me think about possible solutions and I was put in my own expertise. She let me not only see what goes wrong in the parenting situations, but also what goes well and what my possibilities are. Ingrid does this with a very open and pleasant attitude.”
-Dominique

 


“Ingrid Bax worked for 2 years as a welfare coach at our health center Schalkwijk.
Ingrid can coach people better to get more direction and to take initiatives. The collaboration with Ingrid has always been very pleasant: Ingrid is calm, can listen well and motivate people to take steps.
Ingrid has continued to develop herself and she is now educating coach. Hereby she can use all her qualities well.”
-Arianne Baak GP

 

“With Ingrid Bax, Erline de Boer, Christy ter Braak and Klaartje Vreeken, I’ve played the parenting skills game. A very refreshing way to investigate which … qualities we have as educators. A very positive approach, where we talked to each other about our way of upbringing.
Ingrid Bax from Spelend Wijs facilitated the game. With her calm and interested attitude, a valuable dialogue about education came about. In parenting issues – whether or not in conflict situations – she is the professional where you can find a solution 100%.”
-Arianne Baak-huisarts

 

 

{:}